ANBI

Voor Return of Hope

Beleidsplan

Stichting Return of Hope
Beleidsplan 2023-2024

Dit document bevat de benodigde gegevens voor de ANBI-publicatieplicht

1. Statutaire gegevens

Naam
Stichting Return of Hope

Registratie
RSIN/fiscaal nummer: 864805366
Kamer van Koophandel: 88867242

Adres en contactgegevens
Herman Godfroidhof 2
1106 WS Amsterdam
Telefoon stichting: 06-25369155
Email: info@returnofhope.nl
Website: www.returnofhope.nl

Bestuur van de Stichting
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter: naam G.J.H.M Sogtoen woonplaats: Houten
Penningmeester: naam K.A. Baak-Eilers woonplaats: Veenendaal
Secretaris: naam: D.K. van den Bos woonplaats: Amsterdam

2. Uitgangspunten en hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in de statuten, vermeld in artikel 3:

De Stichting heeft tot doel:
a. het bereiken van de onbereikten in Nederland en internationaal met het evangelie van Jezus Christus.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van samenkomsten en digitale middelen. Middels begeleiding en ondersteuning van voorgangers, kerken en groepen rusten we toe met het oog op evangelisatie, missie, armoede, de lijdende kerk, bijbelstudie, gebedsbediening en kerkplanting.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
Het organiseren van bijeenkomsten van christenen met een toerustend karakter
Preken, spreken en onderwijzen van de Bijbel in (meerdaagse) bijeenkomsten en in kerken.
Gebedsbijeenkomsten in groepen en met kerken

Worship-avonden
Ondersteuning van voorgangers, evangelisten, gemeentestichters en andere christenen die een rol van invloed vervullen in de samenleving
Relaties met allerlei bedieningen in het kerkelijk netwerk en bedieningen die in de samenleving hulp bieden aan kwetsbare groepen en het ondersteunen van deze bedieningen.
Samenwerken met kerken en bedieningen in gebieden waar geloofsvervolging is.
Gebed, bemoediging en praktische hulp aan voorgangers en ministries in o.a. het Midden-Oosten.

Algemeen belang
Met de doelstelling van de Stichting, en de daarbij horende activiteiten, willen wij de samenleving dienen en positief beïnvloeden. Wij geloven dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op mensenlevens, waardoor zij tot persoonlijk herstel komen en zodoende beter gaan functioneren. Met deze doelstelling en activiteiten beogen wij het algemene belang te dienen.
Stichting Return of Hope is als partner betrokken bij allerlei lokale en regionale initiatieven en de opstart en instandhouding van verschillende maatschappelijke initiatieven van kerken, zowel lokaal als internationaal.

Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting zal de door haar ontvangen giften, alsmede de uit werkzaamheden en activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere organisaties te ondersteunen, die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting.

Fondsenwerving
Stichting Return of Hope zal haar fondsen ontvangen uit giften van eenmalige of maandelijkse partners die willen bijdragen aan de doelstelling van de stichting, zonder winstoogmerk. Ook zullen er inkomsten zijn van vergoedingen uit werkzaamheden en activiteiten (spreken, lezingen), giften vanuit kerken, collectes en schenkingen.

Beschikking over het vermogen
Stichting Return of Hope zal haar vermogen besteden in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De Stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de Stichting.

Geen enkele persoon of rechtspersoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Dat betekent dat geen enkele persoon of rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

Besteding batig saldo bij ontbinding
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning of vacatiegeld, conform de bepalingen in artikel 7 lid 3 van de statuten. Eventuele gemaakte onkosten – zoals reiskosten – kunnen aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken worden vergoed.
Het beloningsbeleid van de Stichting is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als Algemeen Nut Beogende Instelling. De hoogte van de beloning is afhankelijk van leeftijd, ervaring, functie, opleiding en verantwoordelijkheid. Op basis van deze eigenschappen wordt de hoogte van de beloning bepaald.

Beschrijving van de administratie
Stichting Return of Hope werkt met een jaarbegroting die door het bestuur vooraf goedgekeurd moet worden. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De beheerskosten worden zo laag mogelijk gehouden. De Stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 3 % van alle ontvangen bedragen in een jaar.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Gearwurk accountants & fiscalisten in Drachten

Publicatieplicht
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht via de website www.returnofhope.nl
Momenteel bevindt de stichting zich in een opstartfase, waardoor er geen cijfers beschikbaar zijn van vorige jaren. Voor 2024 en verder zal een meerjarenbegroting worden opgesteld.

3. Overzicht van activiteiten in 2023

Doelstelling
De Stichting werkt bij alle activiteiten en werkzaamheden samen met vrijwilligers, netwerken en andere organisaties. De Stichting verricht in 2023 onder meer de volgende activiteiten:

  • Worshipavonden met Jason Upton – 3000 bezoekers
  • Worshipavonden met Joshua Aaron – 6000 bezoekers
  • Bijbelstudieavonden met st. Plant Hope Israël – 400 bezoekers
  • Meerdaagse samenkomst There is more! – 950 bezoekers
  • 6 regionale studiegroepen rondom discipelschap – 360 bezoekers
  • Ondersteuning van voorgangers en christelijke bedieningen uit Pakistan en Engeland – 100 bezoekers
  • Evangelisatie en outreach in Rotterdam – 150 bezoekers
  • Ontwikkeling van een landelijk centrum voor missie

De hierboven genoemde activiteiten en werkzaamheden dragen direct bij aan de realisatie van de doelstelling van de Stichting.

Leven in het koninkrijk in de kracht van de Geest.

Postadres

Stichting Return of Hope

p/a Hendrik Godfroidhof 2

1106 WS Amsterdam

Gegevens

IBAN: NL51TRIO 0320 6603 62
BIC: TRIONL2U
KVK: 88867242

ANBI gegevens